מילון מונחים

מילון מונחים לפני רכישת נכס בארה”ב

Foreclosure –  עיקול המוטל על הנכס כאשר הלווה לא עמד בתנאיי החזרי המשכנתא.

Title Insurance – ביטוח המבטיח את זכויותו של הרוכש בהליך קניית נכס,הרוכש קונה Title Insurance  כאשר אם בתהליך הבדיקה מתברר כי יש שעבוד משכון או זכויות לצד ג’ הרוכש מבוטח וכך כספו.

Single Family – המקביל בישראל לבית קרקע בודד נפוץ מאוד בארה”ב.

Purchase agreement – החוזה משפטי בו מופיעים כל תנאי הרכישה וחתום ע”י שני הצדדים

LLC ,Limited liability cooperation – ישות משפטית נפרדת הדומה בישראל לחברה בע”מ אך בגודלה דומה יותר לשותפות שיוצרת הפרדה משפטית בין החברה לבעליה. צורת התאגדות עסקית זאת נפוצה בארה”ב לצורך רכישת נדל”ן. ה- LLC “שקופה” במובן המיסויי, ההכנסות מיוחסות ישירות לאדם שעומד מאחוריה בדומה לשותפות בישראל, אך ישנה גם אפשרות נוספת כמו בחברה בע”מ בישראל עלפי בקשה.

Home Inspection – דו”ח בדק בית, דו”ח סקירה הנדסית של חלקי הבית שבמהלכה מקבלים את רשימת הליקויים בבית ובסביבתו.

Earnest Money, Deposit – כסף המועבר לחשבון נאמנות על ידי המשקיע. עם קבלת האישור לגבי הזכויות וניקיון הנכס מבחינה משפטית רשאי הקונה לבצע בדק לנכס Home Inspection במהלכו רשאי הקונה לבטל את הרכישה ולקבל בחזרה את דמי ה Deposit.

Assessor – מעריך מטעם רשויות המחוז שתפקידו להעריך את הנכס לצורך חישוב מס.

Deed – מקביל לשטר בעלות על נכס בטאבו בישראל. כולל בתוכו כתב בעלות וציון אם ישנה משכנתא.  

Transfer Tax – מס  המשולם  לרוב ע”י המוכר לרשות המקומית בזמן רישום הבעלות החדשה על הנכס. 

Recording – רישום סופי של  הנכס על שמו של קונה הנכס, בד”כ  תוך מספר שעות מסגירת העסקה ע”י חברת ה Title Insurance.

Contingency – תנאי יסוד להפיכת החוזה למחייב מבחינה משפטית.

Appreciation – עליית ערך הנכס בשל השבחה.

Appraisal – שמאי מוסמך, Appraiser הנותן הערכה של שווי הנכס עפ”י קריטריונים המוגדרים מראש.

HOA, Home Owners Association – ועד הבית או השכונה. תפקידו שמירת  הסדר והניקיון של השטחים הציבוריים. חשוב לדעת כי על בעל הנכס חלה חובה לשלם את מיסי ועד הבית או שכונה גם אם הבית לא מושכר.

Rent Roll – טופס שמפיקה חברת הניהול. מציג את ההכנסות משכירות.

Security deposit – כסף  שווה ערך ל 1-3 חודשי שכירות המופקד ע”י השוכר לבעל הנכס ואו לחברת הניהול. מטרתו לשמש לתשלומים שלא שילם השוכר או נזקים שנגרמו על ידו  לנכס.

Purchase Price – מחיר הנכס נטו שאינו כולל עלויות נוספות.

Annual net income – הכנסות צפויות מהשכרת הנכס בניקוי ההוצאות.

Closing – הזמן בו נסגרת העברת הבעלות על הנכס, לרוב יתקיים בחברתה – חברת Title Insurance.

Condo – נכס המקביל לדירה בבנין בישראל.

Management Fee – תשלום חודשי לחברת הניהול בעבור טיפול במושכר. התשלום אינו כולל עלויות תיקונים במידה ויש.

Property Tax – מקביל לארנונה, תשלום שנתי הנגבה מראש בכל שנה על ידי הרשות המקומית, מחושב על פי הערכת שווי הנכס.

Property manager – חברת ניהול נכסים לרבות מציאת שוכר ותיקונים.